Krav, forventninger og gode råd

Rekvirentens og tolkebrugerens ansvar

Af etiske årsage burde tolken ikke placeres i samme venteværelse som patienten.
Orientér gerne tolken kort om, hvad sagen handler om, samt hvem der deltager i samtalen.

Ved hjemmebesøg

Det aftales, hvor tolken og rekvirenten mødes, og de går ind sammen.
Tolken og rekvirenten forlader familien sammen.

Under samtalen

Tolken placeres fysisk et sted, hvor hun/han kan se og høre alle parter. Ved møder hvor flere tolkebrugere er til stede, kan tolken med fordel side ved siden af patienten.

Tolkebrugeren præsenterer tolken og tolkens opgave over for patienten/borgeren, herunder fortæller om tolkens tavshedspligt.

Rekvirenten og patienten/borgeren kan med fordel placeres sådan, at de har øjenkontakt med hinanden.Tolkebrugeren taler direkte til patienten/borgeren og ikke til tolken. Både når patienten taler, og når der tolkes, er det hensigtsmæssigt, at tolkebrugeren ser på patienten af hensyn til kropssprog og mimik.
Er der noget den ene part ikke forstår eller ønsker uddybet, spørges tilbage via tolken og ikke til tolken.
Det kan for alle parter være vanskeligt at koncentrere sig under en tolket samtale, især hvis mange deltagere er til stede.

Hvis tolken er bestilt til 2 timer eller mere, anbefaler vi, at der holdes 15 min. pause efter hver 45. min. Det er en god ide at resumere samtalen og præcisere, hvad der er aftalt.

Tolkens ansvar

Alt, hvad der siges, skal tolkes og så vidt det er muligt, skal tolken anvende de samme vendinger og nuancer, som de samtalende parter.
Tolken undlader personlige forklaringer, og er neutral under tolkningen. Da tolken skal have begge parters tillid for at kunne udføre sin opgave, skal tolken ikke optræde som repræsentant for nogen af parterne, ej heller som hjælper eller rådgiver.
Tolken taler i l. person: “Jeg vil gerne tale med dig om…”
Tolken har tavshedspligt.